Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Warszawa, al. Krakowska 110/114

W dniu 19.10.2019r. Studenci kierunku Budownictwo wybrali się na wycieczkę w ramach zajęć

 

Opiekunami grupy był Dr inż. W. Kozłowski, oraz Mgr inż. P. Szymczak.

 

Studenci obejrzeli:

Fabrykę domów Bogucin

Zakład zajmujący się produkcją płyt i elementów przestrzennych potrzebnych do budowy prefabrykowanych, żelbetowych domów mieszkalnych w technologii „wielkiej płyty”.

 

Budowany skarżyski odcinek drogi ekspresowej s7

Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych, wartość dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to około 156,9 mln złotych.

 

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko Kamienna o długości ok. 7,57 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T.

Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:

 • budowę dwóch węzłów drogowych: Skarżysko Kamienna Północ i Skarżysko Kamienna Południe,
 • budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się
  z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
 • budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz
  z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
 • wykonanie zieleni drogowej.

Parametry techniczne odcinka S7 Długość odcinka – 7.57 km Przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2×2), docelowo 2×3 pasy ruchu Szerokość pasa ruchu – 3,5m Szerokość pasów awaryjnych – 2,5m Szerokość pasa dzielącego – 12,0 m ( w tym rezerwa na 3 pas 2×3,5m= 7m) Max. Obciążenie – 115kN/oś Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych(5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe Wartość robót: 259 835 846,88 zł Data rozpoczęcia kontraktu: 10.10.2017r. Okres realizacji: 22 miesiące – z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec) Data zakończenia: 9.05.2020r.

 

Oraz przebudowę Alei Wojska Polskiego w Radomiu

Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego. Zamówienie obejmuje: Etap I: ul. Żółkiewskiego w Radomiu: – roboty przygotowawcze, – wykonanie korpusu drogi i nawierzchni, – skrzyżowania, – zjazdy, – zatoka do ważenia, – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, – zabezpieczenia i przebudowa infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, c. o., gazowe), – oświetlenie, – urządzenia techniczne drogi, – oznakowanie pionowe i poziome, – odwodnienie, – kanalizacja deszczowa, – kanalizacja sanitarna, – sieć wodociągowa, – roboty telekomunikacyjne, – zieleń, – roboty wykończeniowe. Etap II: ul. Wojska Polskiego: – roboty przygotowawcze, – roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, – rozbiórka wiaduktów drogowych, – budowa 2 wiaduktów drogowych, – zabezpieczenie sieci i urządzeń kolejowych, – wykonanie korpusu drogi i nawierzchni drogi głównej oraz dróg odbarczających, – skrzyżowania, – zjazdy, – chodniki, – zatoki do ważenia, – zatoki autobusowe, – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, – zabezpieczenia i przebudowa infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, c. o., gazowe), – oświetlenie, – urządzenia techniczne drogi i elementy małej architektury, – oznakowanie pionowe i poziome, – odwodnienie, – kanalizacja deszczowa, – kanalizacja sanitarna, – sieć wodociągowa, – zieleń, – rozbiórka przepustów, – budowa przepustów, – budowa murów oporowych, – roboty telekomunikacyjne, – roboty wykończeniowe. Etap III: ul. Zwolińskiego w Radomiu: – roboty przygotowawcze, – wykonanie korpusu drogi i nawierzchni, – zjazdy, – pobocza, – zabezpieczenia i przebudowa infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne), – oświetlenie, – rozbiórka przepustów, – budowa przepustów, – oznakowanie pionowe i poziome, – odwodnienie, – kanalizacja deszczowa, – zieleń, – roboty wykończeniowe. Etap odtworzeniowy: ulica Grzecznarowskiego (od ul. Białej do ul. Wojska Polskiego wraz z rondem) w Radomiu: – roboty przygotowawcze, – frezowanie warstwy bitumicznej o grubości śr. 8cm, – odtworzenie nawierzchni bitumicznej, – regulacja włazów, wpustów ściekowych, zaworów, – oznakowanie poziome, – roboty wykończeniowe.

Wartość inwestycji 137,5mln zł, rozpoczęcie: 27.06.2018r., zakończenie: 30.09.2020r.

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content