Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Warszawie

Al. Krakowska 110/114
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Studia licencjackie

Pedagogika specjalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz nauk pokrewnych. Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty kształcenia integracyjnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W czasie studiów można realizować różne specjalności zawodowe, które uwzględniają wymogi współczesnego rynku pracy.

Oligofrenopedagogika – specjalność dająca kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowująca do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych

Tyflopedagogika – celem tej specjalności jest profesjonalne przygotowanie studentów –przyszłych nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.

Surdopedagogika -zadaniem studiów na tej specjalności jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą.

Logopedia – to specjalność która daje możliwość poznania podstaw wiedzy w zakresie pracy polegającej na pomocy dzieciom lub dorosłym mających trudności w porozumiewaniu się.

Wczesne wspomaganie rozwoju – Specjalność dla osób pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi zwłaszcza w zakresie rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pedagogika lecznicza– student tej specjalności zyska kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Podczas studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki specjalnej oraz nabędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

 

Zarządzanie

Szanowni Państwo, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskała uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Radomiu i regionie oferującą studia na tym kierunku. Zapraszamy do siedziby uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.

W systemie e-learning 30% zajęć jest on-line

Kierunek Zarządzanie oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: organizacja i zarządzanie, marketing, rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Absolwenci kierunku są przygotowani zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Zarządzanie finansami i rachunkowość (zarządzanie firmą) – specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Kształtuje wiedzę z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez inwestorów.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalność, która wyposaży w wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także analityka biznesu lub trenera szkoleń. Specjalność pozwoli nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło wartości firmy.
Ekonomia międzynarodowa – na specjalności tej studenci nabywają wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej, konkurencyjności międzynarodowej, roli handlu międzynarodowego dla poszczególnych państw, a także zadań i celów realizowanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze.
E – zarządzanie – absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności wprowadzenia systemów biznesu elektronicznego, analizowania systemów przeznaczonych do zarządzania organizacją, kierowania przedsięwzięciami – w tym pracą zespołów ludzkich i projektami informatycznymi, prowadzenia negocjacji i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa, posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi wszelką działalność przedsiębiorstwa. Możliwości pracy: w pionach zarządzania, projektant systemów e-zarządzania, kierownik projektów informatycznych i doradca, w agencjach reklamowych, marketingu bezpośredniego, Public Relations, jako specjalista od tworzenia systemów elektronicznego marketingu, agencjach badań rynkowych, badań społecznych itp.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

 

Zdrowie publiczne

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Gastronomia i dietetyka
 • Odnowa biologiczna
 • Body fitnes i kosmetologia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Ratownik medyczny
 • Elektroradiologia

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Dietetyka i zdrowy styl życia
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Przedstawiciel medyczny
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • Turystyka zdrowotna
 • Bezpieczeństwo zdrowia
 • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
tel. +48 784 910 547
e-mail: dziekanat@eust.pl
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020