Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Warszawie

Al. Krakowska 110/114
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Prace dyplomowe

Instrukcja pisania pracy dyplomowej

Instrukcja pisania pracy dyplomowej.

Praca magisterska

Praca licencjacka

Przypisy

Zestawy pytań na egzaminy

Zestaw pytań na egzamin magisterski Zdrowie Publiczne

Zestaw Pytań na egzamin licencjacki Zdrowie Publiczne

 

Regulamin Procedury Antyplagiatowej

W celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu studenci są proszenie o przesyłanie prac do swoich promotorów. Prace w wersji elektronicznej nie mogą przekraczać 15 MB.

Prosimy nie korzystać z zewnętrznych systemów antyplagiatowych.

 

 

Wymogi pracy studia podyplomowe

Zasady przygotowywania prezentacji – obrona na studiach podyplomowych

Prezentacja powinna zawierać minimum 30 slajdów:

Stronę tytułową wg. wzoru – Strona tytułowa – Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

 • Plan prezentacji
 • Treść główna
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

W skład min. 30 slajdów nie wchodzi strona tytułowa i bibliografia

Prezentację należy wydrukować w kolorze w 1 egzemplarzu

Jako ostatnią stronę załączamy druk o samodzielnym pisaniu pracy – Oświadczenie autora pracy

Do prezentacji należy dołączyć płytę z nagraną pracą. Płyta musi być podpisana.

Egzemplarz prezentacji po wydruku należy zszyć/skleić/zbindować w miekkiej oprawie

Na pierwszej stronie prezentacji powinien być podpis promotora świadczący o akceptacji pracy.

Pred przystąieniem do obrony należy w dziekanacie złożyć kartę obiegową

Pracę składamy w pokoju 101/102

Druki do pobrania

Wymogi merytoryczne dotyczące pracy magisterskiej

1. Założenia ogólne

 • Praca magisterska musi mieć charakter: badawczy – istotny w praktyce zawodowej
 • Temat pracy magisterskiej powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów: zdrowie publiczne.

2. Ogólne zasady budowy pracy magisterskiej

 • Strona tytułowa (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ewentualne podziękowania
 • Spis treści (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wykaz skrótów (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wstęp
 • Założenia i cel pracy
 • Materiał i metodyka badań
 • Wyniki
 • Omówienie wyników i dyskusja
 • Wnioski
 • Piśmiennictwo
 • Streszczenie
 • Wykaz tabel
 • Wykaz rycin
 • Wykaz fotografii
 • Aneks

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość liter:12, jednostronnie na białym papierze formatu A4 (wersja do dziekanatu – 2-stronnie, miękka oprawa, klejona), odstęp 1.5, marginesy – 3,5 cm lewy 1,5 cm prawy. Strony powinny być ponumerowane (za wyjątkiem strony tytułowej), najlepiej w prawym dolnym rogu. Należy stosować obustronne justowanie tekstu.

 

3. Oznakowanie

 • Rozdziały i podrozdziały należy oznaczać cyframi arabskimi.
 • Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.
 • Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.
 • Można użyć „nagłówka”, który zawiera tytuł rozdziału. Poprawia to czytelność tekstu, ułatwia poszukiwanie poszczególnych stron.

4. Strona tytułowa

Powinna zawierać informacje (wg dołączonego wzoru) na temat: autora pracy, jej tytułu, jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała (nazwa Wydziału), imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy.
Na górze strony należy napisać nazwę Wydziału, na dole „Radom” i rok, w którym praca została zrealizowana.
Wzór można pobrać

5. Tytuł pracy

 • Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu.

6. Spis treści

 • Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część.
 • Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy (rozdział, podrozdział).

7. Wstęp

 • Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy.
 • Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.
 • We wstępie powinno się zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne i wyniki innych wcześniejszych badań oraz umożliwić wyprowadzenie z nich pytań lub postawienie hipotez własnego badania. Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.

8. Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

 • Należy stosować cytaty, czyli dosłowne przytoczenia słów innego autora.
 • Każdy cytat wymaga zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów.
 • Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.

9. Założenia i cel pracy

 • Zawierają hipotezy wyjściowe, które chce się udowodnić.
 • Przedstawienie problemu badawczego powinno być zaprezentowaniem tematyki badań w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza.

10. Materiał

 • Charakterystyka grupy badanej.
 • Zakres charakterystyki podporządkowany jest postawionej hipotezie i obejmuje zagadnienia z nią związane.

11. Metodyka badań

 • Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).
 • Powinna uzasadniać decyzję ich wyboru oraz zawierać precyzyjne omówienie sposobów wykonania badań.
 • Ta część pracy powinna być szczegółowa i składać się z charakterystyki próby, schematu i metod zbierania danych oraz zastosowanych procedur.

12. Wyniki badań

 • Analiza wyników badań własnych.
 • Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, zebrane w tabelach, przedstawione w formie graficznej lub fotograficznej.
 • Graficzna prezentacja danych ilościowych, pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wyraźnie wzbogaca treść pracy.
 • Tabele należy numerować kolejno – cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ryciny i fotografie powinno się numerować cyfrą arabską, a tytuł umieszczać pod nimi (przykład konstrukcji na końcu opisu)

13. Wnioski

 • Są kwintesencją pracy naukowej.
 • Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione hipotezy pracy (cele) i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń.

14. Wykaz piśmiennictwa

 • W pracy powinno być nie mniej niż 50 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia, które należy przygotować zgodnie ze standardem Vancouver (system numeryczny, uwzględniający kolejność cytowania poszczególnych pozycji w tekście).
 • W pracy nie wolno zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych (np. z ogólnie dostępnych stron internetowych). Student powinien korzystać przede wszystkim z publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć cytowanie podręczników.
 • Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, strony.
 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. np.:
  – Macura AB, Gniadek A: Fungi present in the indoor environment of a social welfare home. Preliminary study. Mikol. Lek., 2000, 7, 13-17.
  – Pyszkowska J: Organizacja opieki paliatywnej [w:] Podstawy opieki paliatywnej. De Walden-Gałuszko K. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 274-283.
  – Charlton R, Mucklow JC. (red): Terapeutyczne dylematy, D. W. Publishing – Poland, Szczecin 1999, 41.

15. Aneks – załącznik

 • Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nie uzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość.
 • Może to być np. formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.
 • Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.

16. Okładka pracy

 • Musi być sztywna, estetyczna.

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 12/2008 Rektora

Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

z dnia 17 listopada 2008 roku

w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu

pracy dyplomowej oraz Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej

Na podstawie § 21 ust.8 i 9 Statutu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu zarządzam co następuje:

§ 1

W celu ujednolicenia zasad wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej oraz przygotowania i obrony pracy dyplomowej w Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  i Technicznych w Radomiu,  zarządzam  wprowadzenie:

a) Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b) Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia poruczam Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych, którego zobowiązuję do podania Regulaminów do wiadomości i wglądu wykładowcom, studentom  i wszystkim zainteresowanym w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia jego wydania.

Regulamin przygotowania i obrony pracy dyplomowej

Założenia ogólne

§ 1

 1. Studenci wszystkich typów studiów zobowiązani są do przygotowania i obrony pracy  dyplomowej.
 2. Obrona pracy dyplomowej jest równoznaczna ze złożeniem egzaminu dyplomowego.
 3. Pod określeniem praca dyplomowa należy rozumieć w przypadku studiów I stopnia pracę licencjacką lub inżynierską.
 4. Tematyka pracy dyplomowej winna być zgodna z kierunkiem studiów.
 5. Student ma prawo wyboru promotora spośród osób zaproponowanych przez Dziekana. Jeżeli na preferowanym przez studenta seminarium zabrakło miejsc należy dokonać zapisu do innego promotora w ramach wybranej specjalności.
 6. Liczebność grup seminaryjnych określa Regulamin wyboru seminariów dyplomowych.

Promotor

§ 2

 1. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek:
 • ustalenia ze studentem tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów danego studenta,
 • systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy,
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej biorąc pod uwagę: systematyczność wykonywania pracy, umiejętność korzystania z literatury, poprawność i poziom rozwiązania problemów,  poprawność językową oraz stronę graficzną pracy,
 • omówienia zasad korzystania z literatury oraz prac osób trzecich, poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich,
 • poinformowania studentów o obowiązku załączania do pracy dyplomowej oświadczenia o  samodzielnym wykonaniu pracy,
 • przedstawić kompendium wiedzy na temat struktury pisania i redakcji pracy dyplomowej.
 1. Temat pracy dyplomowej ustalany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Tematyka seminaryjna winna być zatwierdzona przez Dziekana wydziału.
 2. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej.
 3. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych przez dziekana.

Recenzent

§ 3

 1. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Ocena pracy powinna obejmować:
 • ocenę właściwości sformułowania tematu i zgodności treści z tematem,
 • ocenę układu pracy i jej struktury,
 • ocenę merytoryczną,
 • ocenę nowatorstwa w ujęciu problemu,
 • ocenę wykorzystanych źródeł,
 • ocenę formalnej strony pracy.
 1. Recenzent powinien przygotować i złożyć w dziekanacie recenzję w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy do recenzji.

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

§ 4

 1. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z kierunkiem i specjalnością studiów.
 2. Temat pracy ustala i prowadzi promotor pracy dyplomowej, wyznaczony przez dziekana wydziału.
 3. Praca licencjacka może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów licencjackich.
 4. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.
 5. Zwyczajowo przyjęta objętość prac licencjackich i inżynierskich wynosi od 30 do 50 stron znormalizowanego tekstu
 6. Szczegóły techniczne i wskazówki merytoryczne zawiera załącznik 1.

Wersja archiwalna pracy dyplomowej

§ 5

 1. Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów:
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej, przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni, zwany dalej egzemplarzem archiwalnym pracy,
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta, przygotowane według zaleceń promotora, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta pracy zamieszczoną na jednym z tych egzemplarzy.
 1. Wymogi techniczne – załącznik 1.

Ocena pracy dyplomowej

§ 6

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent, zaproponowany przez promotora i zatwierdzony przez dziekana.
 2. Jeżeli ocena pracy jest negatywna dziekan wyznacza drugiego recenzenta. Praca oceniana jest w skali ocen ustalonej w regulaminie studiów.
 3. Niezłożenie pracy dyplomowej w określonym terminie daje podstawę dziekanowi do skreślenia z listy studentów.

Obrona pracy dyplomowej

§ 7

 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego jest:
 • zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku, student składa do zaliczenia semestru indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletnymi wpisami,
 • zaliczenie praktyki zawodowej,
 • pozytywna ocena recenzji pracy dyplomowej.
 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinien zapoznać się z treścią recenzji. Student może otrzymać kopię recenzji pracy dyplomowej.
 2. Egzamin dyplomowy powinien odbywać się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy, o którym mowa w § 2 ust.3, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia pracy.
 4. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 2 ust.1.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan (prodziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana) jako przewodniczący oraz promotor i recenzent jako członkowie.
 6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku oraz specjalności studiów. W przypadku egzaminu licencjackiego student otrzymuje trzy pytania.
 7. Przy ocenie wyników stosuje się oceny określone w § 24 regulaminu studiów.
 8. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 9. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Ostateczny wynik studiów

§ 8

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego.
 2. Zgodnie z § 27 Regulaminu studiów, podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
 • średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów na danym kierunku;
 • ocena z pracy dyplomowej;
 • ocena z egzaminu dyplomowego.
 • Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2 i 3.
 • W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku przy obliczaniu średniej ocen za okres studióW należy brać pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  • zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który się przeniósł;
  • zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi);
  • pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student
  • się przeniósł.
  • Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany przedmiot.
  • W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
   • do 3,49 – dostateczny,
   • od 3,50 do 4,49 – dobry
   • od 4,50  i powyżej – bardzo dobry
 • Wyrównanie oceny do liczby całkowitej dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach podaje się faktyczny wynik studiów jak w ust. 2.
 • Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych zawodowych potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
 • Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich w terminie 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego.
 1. Wraz z ukończeniem studiów absolwent otrzymuje dyplom w języku polskim oraz na jego wniosek, jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański).
 2. Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem zarządza Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów na wniosek komisji egzaminacyjnej.
 3. Dyplom z wyróżnieniem może zostać przyznany, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
 • studia zostały ukończone w terminie,
 • średnia z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów przekracza 5,0,
 • praca licencjacka została oceniona na co najmniej 5,0,
 • egzamin licencjacki został oceniony na co najmniej 5,0

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.
\
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
tel. +48 784 910 547
e-mail: dziekanat@eust.pl
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020