Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Warszawa, al. Krakowska 197

Erasmus+

Erasmus

ERASMUS JEST PRZEZNACZONY PRZEDE WSZYSTKIM DLA SZKÓŁ

WYŻSZYCH ICH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW.

Celem programu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Od roku akademickiego 2007/08  Erasmus jest częścią programu  „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme),  nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus to 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Turcja jako kraj kandydujący.

 

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

 

Uczelnie biorące udział w programie Erasmus mają możliwość:

  • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
  • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
  • organizowania kursów intensywnych
  • cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym – nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
  • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content